ឈ្មោះ​ដែន​មាន​តម្លៃ​ថោក

ទិញ​ឈ្មោះ​ដែន​មួយ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ថោក​នៅ Hoster ផ្ទាល់. ទទួល​បាន​ឈ្មោះ​ដែន​មួយ សម្រាប់ $1.99 មួយ​ឆ្នាំ​ឬ​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​ដោយ​មាន​ដែន 12 គេហទំព័រ​ខែ​ឬ​កម្មវិធី​បង្កើត​វេ​ប​សាយ (ការ​ផ្តល់​ជូន​លីមីត​ធី​ត​ម៉ោង). Plus all the extras you need including total DNS control, បញ្ជូន​បន្ត​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ / របាំង, និង​បន្ត​ការ​ការពារ.

Private domain name registration and Bulk pricing are available.