Domain registration

Thiết lập cho mình trực tuyến trong vài phút. Không có kỹ năng kỹ thuật cần thiết. Làm thế nào bạn sử dụng tên miền của bạn là tùy thuộc vào bạn; nhưng với giá không thể tin được bạn mong đợi từ Live Hoster và một danh sách dài các tính năng bổ sung miễn phí, bạn sẽ có tất cả mọi thứ bạn cần để bắt đầu trực tuyến

Bạn có thể đăng ký tên miền trước khi bạn tìm thấy một nhà cung cấp hosting, và, trong thực tế, bạn không cần phải tổ chức một tên miền. Tất cả các đăng ký tên miền công cộng đã được đăng ký trong tên của bạn không phải chúng ta.