ឈ្មោះ​ទិញ​ដែន

ទិញឈ្មោះដែននៅតម្លៃទាបបំផុតមិនធ្លាប់មាននេះ.

អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​ដើម្បី​ទទួល​បាន​លើ​ប​ណ្តា​ញ. ចុះឈ្មោះ​ឈ្មោះ​ដែន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ក្នុង​តម្លៃ​ទាប​បំផុត​ដែល​មិន​ធ្លាប់​មាន. ការ​សន្សំ​ធំ​ជាង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង. បញ្ជីវែងនៃការបន្ថែមដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយដែនគ្នា. បង្កើត​វែ​ប​សាយ​របស់​អ្នក & ច្រើន​ទៀត.